12.04.2022

Cilji Evropskega gradbenega observatorija

Evropski observatorij gradbenega sektorja (ECSO) je pobuda v okviru COSME. Redno analizira in izvaja primerjalne ocene gradbenega sektorja v vseh 27 državah EU in Združenem kraljestvu, da bi evropski oblikovalci politik in zainteresirane strani obveščali o tržnih razmerah in razvoju politike.

Gradbeni sektor ima pomembno vlogo v gospodarstvu EU (približno 9 % bruto domačega proizvoda (BDP), 18 milijonov neposrednih delovnih mest in 3 milijone podjetij) in pri doseganju ključnih ciljev politike EU. Komisija je julija 2012 s tem v mislih sprejela komunikacijski in akcijski načrt, ki se običajno imenuje „Gradnja 2020“.

Gradnja 2020 želi povezati pobude tako na ravni EU kot na nacionalni in industrijski ravni:

1. spodbujati ugodne naložbene pogoje,
2. izboljšati osnovo človeškega kapitala v gradbenem sektorju,
3. izboljšati učinkovitost virov, okoljsko učinkovitost in poslovne priložnosti,
4. okrepiti notranji trg za gradbeništvo,
5. spodbujati svetovni konkurenčni položaj gradbenih podjetij EU.

Skupaj s temi pobudami Gradnja 2020 krepi ukrepe Evropske komisije za spodbujanje naložb v obnovo stavb; predvsem za izboljšanje energetske učinkovitosti ter razvoj in vzdrževanje infrastrukture. Prav tako podpira prizadevanja za reševanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev, slabe privlačnosti sektorja za mlade in staranja delovne sile.

Poleg tega je bilo predlaganih več ukrepov za izboljšanje delovanja notranjega trga, zlasti v smislu upravne poenostavitve in regulativne skladnosti. Končno akcijski načrt spodbuja gradbena MSP k internacionalizaciji in da gradbeni sektor EU, to stori v zvezi z mednarodnimi trgovinskimi pogajanji.

Evropski observatorij gradbenega sektorja služi temu namenu z repozitorijem informacij, povezanih s tržnimi trendi, razvojem industrije, vplivom politike in analitično podporo.

Evropski observatorij za gradbeni sektor zagotavlja evropskim oblikovalcem politik in zainteresiranim stranem redne analize in primerjalne ocene tržnih razmer ter razvoja politik v zvezi z gradbenim sektorjem v EU v skladu s temami akcijskega načrta Gradbeništvo 2020.

Še naprej podpira vzajemno učenje in izmenjavo najboljših praks med državami EU in zainteresiranimi stranmi. Poudarek je na opredelitvi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju vpliva ukrepov politike, povezanih s konkurenčnostjo gradbenih podjetij in njihovega prispevka k ciljem trajnostnega razvoja.

Cilji Evropskega observatorija za gradbeni sektor so:

• spremljati tržne razmere in trende, pa tudi nacionalne/regionalne strategije ter napredek pri petih prednostnih nalogah Gradbeništvo 2020,
• spodbujati izmenjavo znanja in posnemanje dobre prakse,
• dvigniti ozaveščenost o ukrepih in pobudah politike, ki vplivajo na vrednostno verigo gradbeništva.

Observatorij je dopolnilno orodje za obstoječe instrumente na mednarodni, evropski in nacionalni ravni, kot so EUROSTAT, AMECO, Observatorij za stavbne fonde EU, Pregled uspešnosti MSP, Evropski observatorij grozdov, publikacije Evropske centralne banke o gradbenih trgih, gradbeni trg analize in napovedi EUROCONSTRUCT in FIEC.

 

Vir članka:
Ec.europa.eu

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060